Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Het oudste en meest betreden vervolgpad binnen de Nederlandse Vrijmetselarij.

Waarde Broeder Meester-Vrijmetselaar

Wat biedt de Orde der Hoge Graden de Meester Vrijmetselaar?

De werkzaamheden in de loges in ons land maken deel uit van de in Frankrijk ontstane Moderne Ritus. Deze Ritus bestaat uit zeven graden, waarvan de eerste drie (die van Leerling, Gezel en Meester) worden verleend in de symbolieke – of blauwe graden, dus in de loges. De daaropvolgende vier graden worden verleend in de Orde der Hoge Graden. Deze Orde geeft in een van de mooiste inwijdingen die de vrijmetselarij kent een diepe betekenis aan de bereidheid van de kandidaat om alles te geven om het verloren Meesterwoord weer te vinden.

Wat levert de Orde der Hoge Graden de Meester-Vrijmetselaar op?

De graad van Soeverein Prins van het Rozekruis biedt de Vrijmetselaar een fundament om vanuit de eigen situatie en verantwoordelijkheid een brug te slaan naar eenieder die de samenleving liefheeft. Geleid door het begrip van de allesomvattende Liefde; de Liefde van mens tot mens, de ervaring van de eenheid van alles wat ons omringt.

Het ritueel stimuleert zelfkritiek en zelfreflectie waardoor de eigen geloofwaardigheid op de proef gesteld wordt en nieuwe richting wordt gegeven aan de verhouding van het individu tot de samenleving. De Soeverein Prins van het Rozekruis is overtuigd van de waarden die wij als Vrijmetselaar willen behouden, en is bereid deze in dialoog te willen verrijken. Tijdens het ritueel wordt onze verbinding mét en onze verhouding tót het Leven, tot anderen, tot alles wat ons tot mens maakt, op indringende wijze ervaren.

De verheffing tot Soeverein Prins van Rozekruis geeft verwondering, maar niet een verwondering die je stil doet staan. Het wekt verlangen naar dieper inzicht en vervolmaking op. Gewapend met de krachten van Geloof, Hoop en Liefde leert men zich niet afhankelijk te maken van het oordeel van een ander. Het verlost van de waan van alle dag, het verlost van vrijblijvendheid en oppervlakkigheid.

Natuurlijk wordt het leven hierdoor niet gemakkelijker. De weg van de Soeverein Prins van het Rozekruis is een levensweg, een innerlijke weg naar zelfinzicht, die ingebed is in het dagelijks leven waarin de verkregen inzichten geïntegreerd kunnen worden.

Het ritueel van Soeverein Prins van het Rozekruis biedt de mogelijkheid om de onvoorwaardelijke Liefde te ervaren. Het geleidt ons in de richting van eenheid, dankbaarheid, vreugde en de ervaring van verbondenheid.
Het lijkt of we in de huidige tijd de overgang van een oude – naar een nieuwe wereld meemaken; een wereld waarvan de contouren nog niet duidelijk zijn. Daarbij is het willen delen en samenwerken met anderen als een opdracht te beschouwen.

Geloof ontwikkelen in de vooruitgang, niet afwerend staan tegenover ideeën die ons helpen om de samenleving menselijker te maken. Ontvankelijk zijn voor creatieve prikkels, trachten de wereld waar we deel van uitmaken begrijpbaar voor onszelf te maken en daarin een zinvolle plaats innemen: daarin ligt de taak van de Soeverein Prins van het Rozekruis in de samenleving.

Herkomst van de Hoge Graden

Reeds in het midden van de achttiende eeuw bestonden in Nederland de aan de Symbolieke Graden verbonden  ‘Schotse Loges’, waarin uit Frankrijk afkomstige ’hoge’ Graden werden beoefend.

In 1803 werd deze werkwijze ondergebracht in de onafhankelijke Grootmacht Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland en werden de Schotse Loges omgevormd tot Kapittels ressorterend onder deze Orde. De Orde bestaat momenteel uit eenendertig Kapittels in Nederland, twee in Suriname, een op Curaçao en een op Aruba.

Ze bestaat uit een stelsel van inwijdingen, met als basis dezelfde drie graden van Leerling, Gezel en Meester waarover, vanaf den beginne, in ons land de Symbolieke Graden de jurisdictie voeren. In die drie graden wordt derhalve niet gearbeid door de Hoge Graden. De daarop volgende drie graden sluiten aan op de Meestergraad en worden bekroond door de zevende, de hoogste graad.

Omdat de motieven die verwerkt werden in de ritualistiek van de drie tussenliggende graden hun grond vinden in mythen die verband houden met de dood van Hiram Abif, het hervinden van het Verloren Woord en de na de terugkeer van de verbannen joden uit Babylonië aangevangen bouw van een nieuwe tempel, worden ze wel de Historische Tussengraden genoemd. In deze tussengraden vinden geen initiaties plaats; ze worden bij communicatie verleend, als studiemateriaal gebruikt en nu en dan door een studiegroep opgevoerd.

Waar wordt gewerkt?

De meeste kapittels komen vijf tot zes keer per jaar bijeen: voor één of twee inwijdingen, op te leveren bouwstukken en bespreking van huishoudelijke zaken. Visiteren is mogelijk.

De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap is inclusief het abonnement op het tijdschrift Het Rozekruis. De meeste Kapittels vragen bij toetreden entreegeld.Onze Kapittels zijn gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bilthoven, Breda, Bussum, Delft, Deventer, Dordrecht,, Eindhoven, Enschede, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Hilversum, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Oranjestad (Aruba), Paramaribo (Suriname), Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Wageningen en Willemstad (Curaçao).

Hoe kunt u lid worden?

Elke Vrijmetselaar die een jaar of langer in het bezit is van de Meestergraad, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde der Hoge Graden. Bij zijn inwijding zullen twee beloften van hem worden gevraagd. Hij zal de hierboven besproken vraag inzake zijn bereidheid tot het aanvaarden van een ‘kruis’ moeten kunnen bevestigen én er zal een specifieke belofte van hem worden gevraagd. Hij zal de bereidheid moeten uitspreken om de dieperliggende betekenis van het kruis in al haar rijkdom te willen ervaren.

Inlichtingen

Internet: www.hogegraden.nl
E-mail: grootkanselier@hoofdkapittelderhogegraden.nl