Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen via de webwinkel van hogegraden.nl.

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Hoofdkapittel der Hoge Graden

De contactpersoon is de Grootkanselier (Secretaris) R. van Haastert.

Kruitmolenstraat 8

1623 LN Hoorn

Nederland

E-mail grootkanselier@hoofdkapittelderhogegraden.nl

KVK 40408277

Artikel 2 – Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen aanbieder en koper.

 2. Andere overeenkomsten, hetzij via de website, mondeling of andere wijze zijn onderhevig aan deze voorwaarden.

 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Ons aanbod bestaat onder andere uit evenementen waar aan deelgenomen kan worden.

 3. Het aanbod is vrijblijvend. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.

Artikel 4 – De overeenkomst


 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de aanbieder is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Betalingen vinden plaats via Mollie bv en geschieden met iDeal of Creditcard.

Artikel 5 – Herroepingsrecht


 1. Bij levering van diensten of producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Bij het leveren van een inschrijving voor een evenement dient de overeenkomst uiterlijk 11 dagen voor de dag van het evenement te worden ontbonden. Alleen dan is restitutie mogelijk.

 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de aanbieder bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping


 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden transactiekosten en behandelkosten in mindering gebracht.

 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1.  Er vindt geen restitutie plaats wanneer de koper de overeenkomst 10 dagen of minder voor het plaatsvinden van het evenement gebruikmaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 8 – De prijs


 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de aanbieder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Levering en uitvoering


 1. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 103 – Betaling


 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen.

 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de koper heeft de aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Laatst geüpdatet op 12 Juni 2022