Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Concordia Vincit Animos

Net als bij andere kapittels, behorend bij het Hoofdkapittel der Hoge Graden, is de oorsprong van Kapittel Concordia Vincit Animos (te noemen CVA) te vinden in de tweede helft van de achttiende eeuw. Binnen de vrijmetselarij groeit dan het idee dat de eerste drie graden qua informatie incompleet zijn. Er is behoefte aan overdracht van een ‘diepere kennis’ door middel van graden boven de meestergraad. Vrijmetselarij bezien vanuit het gedachtegoed van de Verlichting lijkt onbevredigend als slechts verwezen wordt naar ethisch handelen.

Zegels van de Loge en het Kapittel Concordia Vincit Animos

In Frankrijk en Duitsland worden gradensystemen bedacht die in deze behoefte voorzien. Aan de meestergraad worden ook in Nederland ‘Schotse graden’ toegevoegd. Overigens hebben deze geen enkele relatie met Schotland. Hoewel je kunt onderbouwen dat de eerste drie graden een afgerond systeem vormen, wordt door de invoering van ‘toegevoegde graden’ de suggestie gewekt dat gebeurtenissen uit de ‘Hiram mythe’ niet afgerond zijn. Dat geldt in het bijzonder voor de ‘zoektocht naar het Woord’ in de Rozekruisgraad die door de kapittels vallend onder de Hoge Graden wordt afgelegd. 

Deze van oorsprong Franse graden groeien voor 1800 uit met vier ‘hogere’ graden tot een totaal van zeven binnen bestaande symbolieke loges. Zo ook bij de Amsterdamse Loge CVA. Meesterdiploma’s uit die begintijd tonen handtekeningen waaraan in rood tekens en letters gevoegd zijn die verwijzen naar de zevende graad, de Rozekruisgraad. Het zou erop kunnen wijzen dat je alleen maar bestuurslid van een loge kan zijn als je die zevende graad hebt.

Tableau toegeschreven aan 
Max Nauta en de gevel van het Amsterdamse Logegebouw

CVA is historisch verbonden met een mysterieus Kapittel Credentes Vivent ab Illo (CVAI). Dit zou ondermeer rituelen bezitten van de Orde van Jonathan en David. Bij deze figuren uit het Oude Testament speelt hechte vriendschap dan wel liefde een belangrijke rol. Bij de vorming van het Hoofdkapittel van de Hoge Graden heeft CVAI, waarvan CVA de ‘erfgenaam’ is, een belangrijke rol gespeeld.

Bijeenkomsten

Het zwaartepunt van de ‘arbeid’ ligt bij CVA op de rituele bijeenkomsten. Basis van het huidige rituaal is dat van 1937. De zoektocht naar het Woord wordt uitgebeeld door veranderingen op en rond een centraal tableau aan te brengen. Door middel van herkenbare symboliek wordt de kandidaat, de meester-vrijmetselaar, met universele waarden en gevoelens geconfronteerd. Hij blijft volkomen vrij, in overeenstemming met het uitgangspunt uit de Ordegrondwet van het Grootoosten der Nederlanden, om die symboliek naar ‘eigen inzicht’ te duiden.  

Geïnteresseerden kunnen onze bijeenkomsten op onze werktafel vinden.

Praktische punten

– Bijeenkomsten van CVA vinden plaats in het Amsterdamse logegebouw, Vondelstraat 39.
– In principe kan iedere meester-vrijmetselaar, lid van een reguliere Grootloge, zich aanmelden bij de kanselier van het kapittel, bereikbaar via e-mail.
– Het bestuur van CVA stimuleert het om leden van andere kapittels van de Hoge Graden bijeenkomsten te laten bijwonen, hetgeen door het bestuur gestimuleerd wordt. CVA doet hiervan mededeling via de kanseliers van de andere kapittels.

Klik hier om de ANBI-gegevens van het Kapittel in te zien.